Членство

КРИТЕРИИ
за членство в сдружение с нестопанска цел
НАПА – България (НАПА-България)


1. Кандидатът е българско юридическо лице и търговец – физическо лице по смисъла на ТЗ, подразделение на българско юридическо лице или ЕТ с обособени офиси с предмет на дейност преводачески услуги – доказва се със заверено с печат и подпис на кандидата или надлежно оторизирано за целта лице копие от решение №1 и оригинално удостоверение за актуално състояние.

В случаите на групи/консорциуми, критериите за избор се прилагат и за групата и за всеки от членовете на групата/консорциума.

2. Кандидатът не трябва да бъде в състояние на банкрут или в процес на ликвидация, да има назначен синдик, да е прекратил дейността си, да не бъде в състояние на фалит, както и в съдебни процедури във връзка с горните; кандидатът не трябва да не е изпълнил задълженията си по социални осигуровки или данъчни задължения (преки и косвени) в съответствие с българското законодателство; кандидатът не трябва да бъде предмет на окончателно решение за измама, корупция, участие в криминални организации или каквито и да са други нелегални дейности; кандидатът не трябва да е бил уличен в сериозно професионално нарушение, доказано по начин, удовлетворителен за възложителя. Доказва се с актуално състояние и подписана и подпечатана нотариално заверена декларация от страна на управителя/собственика или надлежно оторизирано за целта лице .

3. Кандидатът е професионална преводаческа агенция и не се намира в зоната на сивата икономика:

а) предметът на дейност е преводи, като това е формулирано изрично в актуалното състояние на дружеството или на ЕТ, наред с останалите дейности;

б) развива преводаческа дейност най-малко от една година – доказва се с подписана и подпечатана от управителя/собственика или надлежно оторизирано за целта лице декларация за времето на упражняване на преводаческа дейност; кандидатите – дружества или ЕТ, учредили и упражняващи предмет на дейност „преводи” по-малко от една година до датата на подаване на молбата за членство, придобиват статут на кандидат членове, като подават посочената по-горе декларация на добра воля след изпълнение на критерия за едногодишна преводаческа дейност;

в) средномесечният оборот за последните 12 месеца да не е по малко от 1000 лв. (без държавни таксови марки) – доказва се с подписана и подпечатана от управителя/собственика или надлежно оторизирано за целта лице декларация, посочваща оборота от преводи (без държавни таксови марки) по последния годишен баланс на кандидата – дружество или ЕТ, който същият може да покаже при поискване от страна на НАПА-България.

г) осигурил е съвременно технологично оборудване, позволяващо висока степен на комуникация и изпълнение на превода в различен формат, ползване на съвременни бази данни и лицензиран софтуер за преводи – доказва се с подписани и подпечатани от управителя/собственика справки за количеството и вида на техниката, собственост на дружеството/ЕТ, за закупения софтуер, програми за преводи.

д) разполага с регистриран/-ни офиси, където се извършва основната дейност – преводачески услуги, различен/-ни от собствения дом, заведения за обществено хранене, индустриални и търговски обекти – доказва се с подписана и подпечатана от управителя/собственика декларация за регистриран офис за преводачески услуги

е) Разработил е система за осигуряване на качеството. – доказвал се с подписана и подпечатана от управителя/собственика декларация с кратко описание на системата за осигуряване на качеството, брой на осигурените работни места в офиса/-ите, брой на преводачите/редакторите, както и вида на трудовите взаимоотношения с тях, като минималното изискване е да е осигурил поне един служител – отговорник по качеството.

***

Етичен кодекс на НАПА-България

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО :  ФОРМУЛЯР-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В НАПА