Устав

Основни точки, покрити в устава:

 1. НАИМЕНОВАНИЕ
 2. СЕДАЛИЩЕ
 3. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТ
 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 6. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 7. ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА
 8. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
 9. ЧЛЕНСТВО
 10. СРОК
 11. ИМУЩЕСТВО
 12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ
 13. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 14. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изтеглете устава като PDF файл

Изтеглете новия устав като DOC файл

Изтеглете решението на съда като PDF файл